Algemene wettelijke voorwaarden

Juridische kennisgeving

DVC-Graphics ( dvcgraphics.com ) en al haar websites zijn eigendom van Didier Van Canneyt.
Didier Van Canneyt werkt onder het BTWnr BE0672 263 349
Alle websites staan onderaan elke pagina op dvcgraphics.com
Niets mag zonder toestemming worden gekopieerd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming.
Hieronder vind u de voorwaarden, rechtbank van Brugge is aangesteld bij eventuele conflicten.

Algemene voorwaarden.
U gaat er mee akkoord bij elke bestelling die u plaatst.)
1. Voor alle klanten gelden onderstaande voorwaarden, tenzij we dit schriftelijk aangeven.
De klant wordt geacht deze te kennen en te aanvaarden voor elke bestelling.

2. Aanbiedingen en kortingen zijn altijd vrijblijvend en zonder verbintenis en niet cumuleerbaar.

3. Wij willen ons het recht voorbehouden onze goederen zichtbaar en onzichtbaar te merken.

4. De leveringstermijnen moeten aangezien worden als inlichting en kunnen niet leiden tot contractbreuk of schadeloosstelling.
Alle onvoorziene omstandigheden, welke de fabricatie en de verzending belemmeren, zowel in onze magazijnen als bij onze
leveranciers dienen beschouwd als gevallen van overmacht, dewelke ons van rechtswege ontslaat van elke verbintenis en verantwoordelijkheid.

5. Alle klachten moeten ons binnen de 8 dagen na levering per aangetekende brief toekomen.
Na verloop van deze termijn wordt er noch teruggenomen, noch verwisseld Op maat gemaakte producten worden
bij ontvangst goedgekeurd en aanvaard bevonden op schrijffouten en schade en worden NOOIT teruggenomen.

6. De koopwaar reist altijd op risico van de koper.

7. Elke klant zal op elke factuur van meer dan 250€ exclusief btw een voorschot van 50% betalen voor aanvang van de werken.
Tussenpersonen moeten melden in welke naam ze handelen en zullen alle gegevens van de klant geven.
De klant is en blijft verantwoordelijk voor de bestelling, enkel de klant kan tekenen voor akkoord van de offerte.
Onze saldo facturen zijn op 8 dagen betaalbaar via overschrijving, cash of via de website. Bij contante betaling
(op voorhand via overschrijving, wij geven NOOIT korting bij contante betaling.)

8. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is,
intrest op tegen 12% per jaar gerekend vanaf de vervaldag van de factuur.
Indien voor het innen van onze facturen de tussenkomst van onze raadsman noodzakelijk wordt geacht of indien een factuur of
rekeninguittreksel binnen de 30 dagen na de termijn voor betaling gesteld,
niet vereend werd, wordt het nog verschuldigd bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande
ingebrekestelling nodig is, verhoogd met 15% en met een minimumbedrag van 150€ per factuur, en dit boven alle intresten en kosten,
gerechtskosten of andere. Inningskosten vallen steeds ten laste van de klant. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van hun bedrag.
In geval van niet-betaling van één factuur op de vervaldag, worden de andere onmiddellijk eisbaar (gepersonaliseerde producten worden nooit teruggenomen)

9. In geval van niet-betaling of indien de koper van één of ander schuldeiser termijnen of uitstellen; een rechterlijk of buitenrechtelijk akkoord vraagt,
of indien geheel of ten dele zijn goederen zijn aangeslagen bij opeising van een schuldeiser of in geval van overlijden,
zullen volgens de beslissing van de verkoper, door het eenvoudig zenden van een aangetekend schrijven, de goederen binnen de 24 uur aan de verkoper
worden teruggestuurd. In geval van niet teruggave gedurende deze termijn, zal de verkoper gemachtigd zijn de goederen terug te nemen,
waar ze zich ook bevinden zonder rechterlijke tussenkomst.

10. De goederen en diensten zijn niet gewaarborgd, onder geen enkel beding, behalve indien er op de factuur een geschreven
en door de zaakvoerder getekende garantieverklaring staat. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op ons voor schadeloosstelling
indien de goederen of diensten door hun aanwending schade berokkenen of oorzaak zijn van ongevallen.

11. Wij behouden ons bet recht voor administratiekosten of portkosten aan te rekenen op basis van de wettelijke kosten die de transactie teweegbrengt.

12. De verpakking wordt indien nodig aangerekend en nooit teruggenomen.

13. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren uitsluitend tot de territoriale bevoegdheid van de rechtbank te Brugge.

14. Elke wijziging aan bovenvermelde voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aangenomen te worden.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door bovenstaande voorwaarden is voorzien, geldt uitsluitend bet Belgisch Recht.

15. Het minimumbedrag van factuur is 25€, kassatickets kunnen opgespaard worden tot 25€
Indien de klant een factuur eist onder de 25€ rekenen we 10€ administratiekosten aan.

16. domeinnamen moeten altijd 3 maand voor de nieuwe periode van 1 jaar van start gaat schriftelijk gestopt worden.
Indien niet zal de domeinnaam automatisch verlengd worden ten koste van de klant.

17. Indien de factuur niet betaald wordt zal de bestelling omgezet worden in een huurovereenkomst
die het te betalen bedrag omzet in een maandelijkse huurprijs.

18. Textieldruk op eigen textiel is altijd op verantwoordelijkheid van de klant.